Hotline:0933.400.988
xaydungthuanphuoc

Cơ Cấu Tổ Chức Vận Hành Công Ty

Cơ Cấu Tổ Chức Vận Hành Công Ty

     CÔNG TY TNHH THIÊT KẾ XÂY DỰNG                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 THUẬN PHƯỚC                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                Số _____/ TP                                                          ………………o0o……………

CƠ CẤU TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH CỦA CÔNG TY

I – SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY:

so do to chuc cong ty xay dung thuan phuoc

co cau to chuc van hanh cong ty

II – TỔ CHỨC BỘ MÁY HOẠT ĐỘNG CÔNG TY:

1.  Chủ tịch HĐQT/Giám đốc

2.  Ban Giám đốc:

–      Giám đốc Điều Hành

–      Phó giám đốc/ Quản lý Dự Án Vận Hành Kinh Doanh – Marketing – Kế Hoạch Triển Khai

–      Trưởng phòng Chức Năng Quản lý Thực hiện Nghiệp Vụ Xây Dựng

3.  Phòng Quản lý nghiệp vụ Xây Dựng Dự Án :

–      Phòng Dự Án Kinh Doanh –  Marketing – Khách Hàng

–      Phòng Tư vấn Thiết Kế:

–      Phòng Thi công Xây Dựng:

–      Phòng Hành chánh – Kế toán

4.   Các đội trực thuộc :

–    Đội thi công xây dựng 1

–    Đội thi công xây dựng 2

–    Đội thi công xây dựng 3

–    Đội thi công xây dựng 4

–    Đội thi công xây dựng 5

 5.  Các đội nhận khoán

      –    Đội khoán thi công xây dựng

      –    Đội khoán thi công Điện nước

      –    Đội khoán thi công Sơn nước

      –    Đội khoán thi công Trần Tran trí

6.   Các Nhà thầu phụ

      –     Nhà thầu phụ thi công xây dựng

      –     Nhà thầu phụ lắp đặt thiết bị

      –     Nhà thầu phụ sản xuất mộc gỗ & trang trí nội thất

      –     Nhà thầu phụ sản xuất lắp dựng sắt, nhôm, kính xây dựng

7.  Nhân sự của Công ty được tổ chức theo cơ chế mở (co giản ) phụ thuộc vào quy mô phát triển của Công ty, lao động định biên của Công ty (lao động cơ hữu) được duy trì ổn định do Công Ty quản lý. Số lượng lao động còn lại (gồm Hợp đồng ngắn hạn, thời vụ ) do các Chi Nhánh, Cơ sở, Đội thi công xây dựng quyết định, tuỳ tình hình thực tế mà các Chi nhánh, Cơ sở, Đội thi công xây dựng cân đối tăng giảm cho phù hợp .

III – CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ & QUYỀN HẠN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY:

1. Giám đốc Công ty :

     – Giám đốc Công ty thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được quy định theo Điều lệ Công Ty Tư Vấn Xây Dựng đồng thời có quyền hạn và nhiệm vụ sau : 

     + Xây dựng chiến lược phát triển và kế hoạch sản xuất hàng năm của Công ty trình HĐQT Công Ty phê duyệt thực hiện .

           + Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với các chức danh quản lý công ty (trừ các chức danh do HĐQT quyết định .)

           + Báo cáo cho HĐQT và các cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty . Chịu sự kiểm tra giám sát của HĐQT và các cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền đối với việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo qui định .

– Giám đốc Công ty do HĐQT Công Ty quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm khen thưởng và kỷ luật.

– Giám đốc Công ty là người có quyền điều hành cao nhất trong Công ty chịu trách nhiệm trước Công Ty và pháp luật về mọi hoạt động của Công ty .

2. Phó giám đốc Công ty :

            – Phó giám đốc Công ty do Ban Giám đốc Công ty đề xuất, HĐQT/Giám Đốc Công Ty quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng và kỹ luật, Phó giám đốc Công ty là người Trợ lý Trực Tiếp của Giám đốc Công ty, điều hành theo sự phân công hoặc ủy quyền của Giám đốc Công ty và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Công ty, HĐQT/Giám Đốc và pháp luật về nhiệm vụ được phân công .

           – Tham mưu về việc quyết định thực hiện các công việc trong lĩnh vực phụ trách chuyên môn.

3.  Kế toán trưởng:

– Kế toán trưởng do Chủ tịch HĐQT Công Ty bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước HĐQT, Giám đốc Công Ty về việc tổ chức thực hiện công tác quản lý kế toán, thống kê kế toán tài chánh của Công ty, có các quyền hạn nhiệm vụ theo quy định của pháp lệnh thống kê, kế toán tài chánh . 

            – Tham mưu về việc quyết định thực hiện các công việc trong lĩnh vực phụ trách chuyên môn.

III – CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG QUẢN LÝ NGHIỆP VỤ:

  1. Phòng Kinh Doanh – Marketing

* Mục đích công việc:

Quản lý và phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty dưới sự chỉ đạo Ban GĐ

* Chức năng Tham mưu cho Giám đốc và quản lý các lĩnh vực sau:

– Làm việc với đối tác, mở rộng và phát triển thị trường;

– Soát xét trình duyệt hồ sơ hoàn công công trình;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

* Nhiệm vụ

– Trực tiếp điều hành mọi hoạt động kinh doanh của dự án, chịu trách nhiệm trước giám đốc Công ty về công việc được phân công.

– Tham mưu giám đốc Công ty lựa chọn phương án tổ chức điều hành dự án, thực hiện dự án: thiết kế, thi công…

– Lập kế hoạch, kiểm soát, đánh giá tiến độ thực hiện dự án.

– Thực hiện việc lập, kiểm tra, theo dõi các thủ tục hành chính để thực hiện dự án theo quy định hiện hành của nhà nước.

– Giao việc, giám sát, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch của dự án.

– Thẩm tra, thẩm định làm cơ sở để trình giám đốc phê duyệt hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu phục vụ cho việc triển khai dự án theo các quy định hiện hành

– Kiểm soát các hoạt động của Nhà thầu về tiến độ, chi phí, chất lượng và việc tuân thủ thực hiện các điều khoản hợp đồng của Nhà thầu.

– Tổ chức việc kiểm tra, rà soát và báo cáo giám đốc phê duyệt hồ sơ nghiệm thu thanh quyết toán, hồ sơ chất lượng, hoàn công … của Công trình, hạng mục công trình trong quá trình thi công của các nhà thầu.

– Tổng hợp, đánh giá làm cơ sở để tham mưu cho giám đốc giải quyết các vướng mắc, phát sinh có liên quan làm ảnh hưởng chất lượng, tiến độ và hiệu quả đầu tư của dự án.

– Xây dựng quy trình, áp dụng duy trì và cải tiến không ngừng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 tại Công ty;

– Tổng hợp báo cáo định kỳ theo yêu cầu của giám đốc và đánh giá kết quả thực hiện dự án.

2. Phòng Tư vấn thiết kế

            – Khảo sát hiện trạng, tư vấn thiết kế công tình xây dựng, lập dự án đầu tư, lập báo cáo KTKT đầu tư xây dựng,

            – Tư vấn quản lý dự án, tư vấn đấu thầu, tư vấn kỹ thuật xây dựng, tư vấn giám sát chất lượng công trình xây dựng.

            – Thẩm tra hồ sơ thiết kế, thẩm tra dự toán. Kiểm định chất lượng công trình xây dựng.

            – Thực hiện dịch vụ nhà đất, môi giới bất động sản

            – Theo dỏi thực hiện và báo cáo các hợp đồng kinh tế được ký kết.- Lập dự toán công trình, lập hồ sơ dự thầu, báo giá xây dựng, hợp đồng kinh tế.

            – Thực hiện giám sát thi công xây dựng & quản lý kỹ thuật các công trình thiết kế của công ty.  

            – Thống kê & báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng kinh tế.     

            – Cung cấp các yếu tố kỹ thuật, các thông số kỹ thuật lắp đặt thiết bị vật tư, đảm bảo chất lượng từng công tác xây lắp, từng hạng mục công trình.

            –  Kiểm tra dự toán, báo giá thi công, hợp đồng giao khoán. Kiểm tra hồ sơ thanh quyết toán, thanh lý hợp đồng của các Đội khoán & các Nhà thầu phụ.

  1. Phòng Thi công xây dựng
  1. Tổ Nhóm: Quản lý Dự Toán Đấu Thầu – Hồ sơ Pháp Lý
  2. Tổ Nhóm: Quản lý Thi Công Xây Dựng: Xây Mới – Trang Trí – Sữa chữa
  3. Tổ Nhóm: Quản lý Bảo Hành bảo trì

            – Tổ chức thi công xây dựng & quản lý các Đội thi công trực thuộc. Quản lý thi công các công trình xây dựng, các Đội khoán & các Nhà thầu phụ.

            – Xây dựng phương án quán lý Kho dụng cụ thiết bị thi công, vật tư – VLXD tại công trường.   

            – Thực hiện nhật ký công trình, Quản lý thi công, quản lý kho – vật tư thiết bị, bố trí & quản lý nhân lực thi công xây dựng. 

            – Lập kế hoạch tiến độ thi công, lập phương án tổ chức thi công & biện pháp an toàn lao động.

            – Lập hồ sơ nghiệm thu, lập hồ sơ hoàn công, hồ sơ thanh toán – quyết toán công trình.     

            – Xây dựng nội qui công trường, nội qui an toàn lao động & phòng chống cháy nổ.

            – Tổ chức thực hiện bảo vệ công trình, thực hiện Nội qui công trường, Nội qui ATLĐ.  

            – Báo cáo thực hiện  tiến độ thi công, báo cáo sự cố công trình, báo cáo thực hiện công việc xây dựng, công việc phát sinh (theo định kỳ hoặc bất thường).

           – Đề xuất vật tư – VLXD – dụng cụ thiết bị máy thi công cho các công trình xây dựng.

            – Nghiệm thu nội bộ, xác nhận khối lượng thực hiện hợp đồng của các Đội khoán & các Nhà thầu phụ. Nghiệm thu khối lượng , chất lượng các Đội khoán & các Nhà thầu phụ.

4. Phòng Hành Chánh – Kế toán

            – Xây dựng nội quy cơ quan văn phòng, trang bị văn phòng, quản lý máy móc phương tiện, dụng cụ làm việc .

            – Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, đánh máy, bảo vệ nội bộ, bảo vệ Công ty. Thực hiện chế độ quản lý hệ thống thông tin liên lạc, thiết bị văn phòng, xe máy và lực lượng lái xe. Thực hiện chế độ lao động, hợp đồng lao động. 

            – Thiết lập hệ thống sổ sách kế toán, vàthực hiện báo cáo quyết toán thuế, thống kê kế toán, báo cáo tài chính (theo định kỳ hoặc bất thường). Báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng kinh tế, báo cáo tổng kết tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh của công ty.

            – Thiết lập việc thu chi, cập nhật chứng từ, hạch toán các quỹ, quản lý nguồn vốn tìm kiếm nguồn vốn để phát triển Công Ty.

            – Thực hiện việc quản lý tài khoản ngân hàng. Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư, thanh quyết toán các hợp đồng kinh tế. Thanh toán tiền lương và chi tiêu nội bộ, thanh toán vật tư … theo đúng quy trình và qui định do Giám đốc ban hành.          

            – Kiểm tra đề xuất và cung ứng vật tư – VLXD, cung cấp dụng cụ thiết bị máy thi công cho các công trình xây dựng của công ty.

           – Báo cáo thống kê dụng cụ thiết bị máy thi công & thống kê vật tư – VLXD tồn kho,

                                                                                         TP Hồ Chí Minh . ngày 01 tháng 01 năm 2021

                                                                                                                     GIÁM ĐỐC

Maketing Chăm sóc fanpage
Video, H/ảnh Thực Tế
Bài Viết – Kiếm Duyệt theo tiêu chí bán hàng
Quảng Cáo
Trả Lời data – Thống Kê Data
Đo lường hiệu quả data
Nhân Sự Tuyển Dụng – Văn Phòng
Hợp Đồng Khoán Việc Nhỏ
Nhận báo giá và hợp đồng mẫu
Giải quyết tranh chấp
KD – Sale Tiếp nhận data – Phân chia data
Làm báo giá và Hẹn gặp thực tế
Chốt HĐồng
Chăm Sóc KH mới và cũ
Báo cáo kết quả Bán Hàng
Kế Toán Theo Dõi HĐ
TH Chi Phí
Thu Hồi Công Nợ
Chấm Công, Bảng Lương
Quyết toán công trình
Báo cáo kết quả kinh doanh
Bóc Dự toán
Kỹ Thuật Tiếp nhận yêu cầu HĐ, KD, chủ nhà
Lên bàng khối lượng cập nhật theo hạng mục
Làm Hồ sơ bản vẽ theo khối lượng hạng mục, quản lý hồ sơ thiết kế
Yêu cầu nghiệm thu và kỹ xác nhận KL
Họa Viên Vẽ phương án – Xin phép trọn bộ – Thuê Ngoài
Vẽ phương án
Vẽ 3D mặt tiền – chi tiết trang trí -thống kê khối lượng
Thiết Kế Vẽ phướng án theo yêu cầu – xin phép – thống kê khối lượng
Vẽ 3D mặt tiền – chi tiết trang trí -thống kê khối lượng
Thiết Kế Vẽ Kiến trúc chi tiết tường – cửa – sơn – ốp lát – thống kê khối lượng
Vẽ Kết cấu – copfa – thép – betong -tường gạch thống kê khối lượng
Vẽ Điện – Máy – Đèn – Máy lạnh – Tivi – Camera thống kê khối lượng
Vẽ Nước Thoát ( Thải, mưa)- Cấp( Nóng -Lạnh) thống kê khối lượng
Vẽ 3D Nội Thất – Chi tiết vật dụng – thống kê khối lượng
Thống Kê Khối Lượng
Phối Hợp kinh doanh vẽ phương án, tư vấn khách trước hợp đồng

Tôi là Lê Tất Thiếu - là người đam mê thiết kế xây dựng, xây nhà trọn gói, xây nhà phần thô, sửa chữa nhà,... với 15 năm kinh nghiệm tư vấn, thiết kế, giám sát, thi công nhà phố.

Theo dõi Lê Tất Thiếu trên mạng xã hội

https://xaydungthuanphuoc.com

Bài viết liên quan